CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TOEIC

Pre- Intermediate

TOEIC 300

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 350

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 400

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 450

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

Thi chứng chỉ Quốc Tế TOEIC của ETS

Upper-Intermediate

TOEIC 500

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 550

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 600

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

TOEIC 650

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

30% GVNN – 70 % GVVN

 

Thi chứng chỉ Quốc Tế TOEIC của ETS