Elementary

LỚP

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

HỌC PHÍ

BASIC IELTS 1
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 2
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 3
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 4
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 5
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

BASIC IELTS 6
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

30% GVNN – 70 % GVVN

 

Pre-Intermediate

LỚP

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

HỌC PHÍ

PRE IELTS 1
(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 2

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 3

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 4

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 5

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

PRE IELTS 6

(12 tuần/khóa)

3 buổi/tuần

(2 buổi học + 1 buổi ôn tập)

50% GVNN – 50 % GVVN

 

Intermediate

LỚP

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

HỌC PHÍ

IELTS 3.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

50% GVNN – 50 % GVVN

 

IELTS 4.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

50% GVNN – 50 % GVVN

 

IELTS 4.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 5.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 5.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 6.0

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN

 

IELTS 6.5

(12 tuần/khóa)

2 buổi/tuần

100% GVNN