1. Lớp dạy tiếng Anh ngoài giờ:

 • Lớp kỹ năng tích hợp - 04 kỹ năng
 • Lớp luyện chứng chỉ Cambridge
 • Lớp luyện TOEFL Primary & Junior

2. Lớp dạy tiếng Anh trong giờ:

 • Lớp kỹ năng tích hợp - 04 kỹ năng

3. Tổ chức thi thử Cambridge:

 • Thi thử chứng chỉ Starters
 • Thi thử chứng chỉ Movers
 • Thi thử chứng chỉ Flyers
 • Thi thử KET
 • Thi thử PET

4. Tổ chức thi thử TOEFL Primary:

 • Thi thử TOEFL Primary cấp độ 1
 • Thi thử TOEFL Primary cấp độ 2
 • Thi thử TOEFL Primary cấp độ 3

5. Tổ chức thi thử TOEFL Junior:

 • Thi thử TOEFL Junior cấp độ 1
 • Thi thử TOEFL Junior cấp độ 2
 • Thi thử TOEFL Junior cấp độ 3

6. Tổ chức lớp học thử Miễn Phí:

 • Lớp học thử Miễn Phí