Lớp

Thời Gian

Giáo Viên

Học Phí

TOEFL PRIMARY

STEP 1

TOEFL Primary step 1 – Level 1

 

30 giờ/ khóa

 

GVVN GVNN

 

TOEFL Primary step 1 – Level 2

TOEFL Primary step 1 – Level 3

TOEFL PRIMARY

STEP 2

TOEFL Primary step 2 – Level 1

30 giờ/ khóa

GVVN GVNN

 

TOEFL Primary step 2 – Level 2

TOEFL Primary step 2 – Level 3

TOEFL JUNIOR

TOEFL Junior - Level 1

30 giờ/ khóa

GVVN GVNN

 

TOEFL Junior - Level 2

TOEFL Junior - Level 3

Ghi chú: Kết thúc khóa Luyện thi Học Viên có thể đăng kí thi Chứng chỉ Quốc Tế của ETS – Viện khảo thí Hoa Kỳ.